Suomeksi

Växtodling

Eftersom det på gården finns mjölkboskap blir växtföljden mångsidig med ett stort inslag av vallgrödor. Av odlingsarealen på 250 hektar
ligger knappt 100 hektar i fleråriga vallar som främst används till ensilageproduktion. Dessutom odlas på gården korn, vete, råg och havre,
samt oljeväxter.

Växtodlingen på Västankvarn har alltid varit en viktig del av gårdens verksamhet. Totalt odlas omkring 250 hektar åker,
varav cirka 50 hektar är arrendemark. Dessutom finns det omkring 20 hektar betesmarker och vårdbiotoper

På gården finns omfattande försöksverksamhet, vilket gör att tusentals försöksrutor samsas med konventionellt odlade grödor på skiftena.